Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
1967 oil on canvas
18 x 18 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
36 x 24 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
36 x 24 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
24 x 18 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
9 x 9 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
12 x 10 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
24 x 36 inches
sold button copy

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
15 x 20 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas
8.5 X 8.5 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas
14 X 12 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas
10.5 X 8.5 inches

Tassaduq Sohail

Tassaduq Sohail
oil on canvas
15 x 20 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on paper
6 X 5.5 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas
36 X 24 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas
14 X 12 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas
14 X 12 inches

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas

Tassaduq Sohail

Tassadque Sohail
oil on canvas